WWW.469.COM

WWW.469.COM专业生产点焊机、对焊机、凸焊机、排焊机、电容储能焊机、缝焊机(水槽台面焊机)、半自动龙门式排焊机、全自动龙门式排焊机等。


WWW.469.COM

繁酎晩烏伏試只化�^斧錫芦畠 ̄ 暢梨滴翫

    昧彭廓偏奮瞳芦畠酌砿薦業議紗寄?匯乂音隈斌祁強軟阻^貧表和? ̄議浴辻庶?崑聞匯乂滴翫仇曝撹葎^?系偏魁 ̄。佐寮滴翫^斧錫貧議芦畠 ̄?勣深挨滴翫奮瞳?弁^眉謹眉富 ̄議蒙歩來?珊勣嬉宥^酌砿谷聾僮砿 ̄?薄勣造寄酌砿^涛嗔筈 ̄

    恷除?廉何蝶偏偏窟下議匯??継距臥烏御?幣?滴翫斌階邪歯諒籾冢嶷。宸芸距臥窟??乎偏嗤66%議喘薩壓?將?和階偏択狛邪歯?凪嶄奮瞳媼匯磯參貧。雑阻択^屎瞳 ̄議熱?択欺議抜頁^墫兎歯 ̄?篤夏伏賑音傍?珊嗤議狛豚奮瞳鍬仟鞠魁?賜頁^眉涙 ̄奮瞳寮伏音器炎?冢嶷璃于滴翫蛤巉議附悶宗慎。

    除定栖?厘忽奮瞳芦畠侘米音僅挫廬?辛頁?昧彭廓偏奮瞳芦畠酌砿薦業議紗寄?匯乂音隈斌祁強軟阻諒籾奮瞳^貧表和? ̄議浴辻嫡?鋩逢恠?委邪焼、邪隠宗瞳吉參詰勺?弁欺滴翫偏魁?崑聞匯乂滴翫仇曝撹葎^?系偏魁 ̄。壓匯乂滴翫階偏?珊竃?阻寄楚^表娟 ̄歯?曳泌?丹割^辛曳針簿頭 ̄議^赤曳針簿訳 ̄、庁径^安旋安 ̄往孤議^按洗按 ̄往孤?启崛竃?阻丹割^寄易傭 ̄通滅議^弌易傭 ̄通滅?辛僚励雑伊壇、涙謎音嗤。

    滴翫奮瞳?弁嗤^眉謹眉富 ̄議受歩來?奮瞳将唔利泣謹?收強妙泣謹?滴偕恢瞳謹?円垓仇曝号袈砿尖富?屬周馴畠議富?麼強殊吽議富。中斤^泣謹中鴻 ̄議人鉱?糞?奮瞳酌砿汽了繁返音怎?殊霞誘秘寄?音揖殻業贋壓彭撹云互、薦楚樋、侃沓佃吉諒籾。総翌?嗤乂滴翫仇曝音富弌恬兄、弌斌祁珊壓序佩涙伏恢皆社、涙伏恢晩豚、涙隠嵎豚、涙奮瞳伏恢俯辛、涙奮瞳炎禰議^励涙 ̄奮瞳式^表娟奮瞳 ̄議伏恢才?弁。

    朕念?音富滴翫蛤巉珊短嗤劍撹杭択奮瞳沫勣窟同賜宀鴇屬議楼降。軸宴囑欺奮瞳芦畠諒籾?匆載富嗤繁麼強塰喘隈舵热匂略擦徭附栽隈幡吩。総翌?載謹翫酎杭択奮瞳扮宥械遍枠深打勺鯉?粍夕宴卷?斤奮瞳芦畠才嵎楚購廣音校?壅紗貧斤諒籾奮瞳授艶薦餓?匯協殻業貧匆公邪丹留喪奮瞳戻工阻伏贋腎寂。

    滴翫奮瞳芦畠購狼欺滴酎議資誼湖、侑牽湖、芦畠湖。壓糞??翫尅佶議仟尢殻貧?音嬬斑正丹留喪奮瞳撹葎凪嶄議匯翠壱重墳。匯圭中?佐寮滴翫^斧錫貧議芦畠 ̄?哘嶷泣戻互児蚊酌砿嬬薦?委薦楚跟柿?律汎滴酎蛤巉郡啌膿倉議融竃諒籾?斑酌砿購笥和卞。斤廓?俊栽何、滴翫翫將、丕坩式凪巓円吉嶷泣曝囃?斤膚式滴翫蛤巉議晩械寄忱?継奮瞳、詰勺奮瞳、弌恬兄奮瞳凶嶷哭瞳嶽?蝕婢廨?殊臥佩強?嬉宥^酌砿谷聾僮砿 ̄?秀羨畠圭了顕固才廓?匯悶晒酌砿悶狼。揖扮?发布匍頁奮瞳伏恢将唔麼悶?匆頁夭販麼悶?哘斤凪膿晒狛殻陣崙才晩械砿尖?鳩隠?弁奮瞳栖坿辛臥、肇?辛弖。斤竃?諒籾奮瞳議恩圭?勣侮远恢匍齐?繍?購離隈係恟蛍徨服岻參隈。

    総匯圭中?佐寮滴翫^斧錫貧議芦畠 ̄?駅倬制寄^涛嗔筈 ̄?侘撹栽薦。滴翫奮瞳芦畠頁匯?狼由垢殻?寮伏、嵎酌、親室、縮圄吉何壇哘紗膿控宥亅距、畜俳塘栽。曳泌?更秀頼屁累芥議滴翫斌坦送宥悶狼?嬉宥斌瞳貫皆社欺滴翫議^恷看匯巷戦 ̄?寄薦窟婢滴翫窮斌吉?旗送宥仟侘塀、仟匍蓑?斑屎兎斌瞳厚宴楯仇序秘滴酎社嶄?紗膿滴翫奮瞳芦畠傚勧?宥狛奐膿略幡吭紛?斑翫酎歌嚥欺嬉似^邪丹留喪奮瞳 ̄議佩強嶄栖。謹圭慌揖窟薦?廏昔滴翫奮瞳芦畠^契擦利 ̄?斑滴翫奮瞳偏魁厚芦畠?斑滴翫?継宀郭誼厚芦伉。

    ゞ 繁酎晩烏 〃? 2018定03埖23晩 18 井?


Comments are closed.